1. അമ്പലവിരുത്തി

    1. നാ.
    2. ക്ഷേത്രത്തിനു പ്രതിഫലമായി വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുള്ള വസ്തു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക