1. അമ്പഴം

    1. നാ.
    2. ഒരു ഫലവൃക്ഷം
  2. അമ്പാഴം

    1. -
    2. അമ്പഴം.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക