1. അമ്പാണി

    1. നാ.
    2. അമ്പിൻറെ കൂർത്ത തല

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക