1. അമ്പാരിമുഖപ്പ്

    1. നാ.
    2. അമ്പാരിമുഖം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക