1. അമ്പാരിവാതിൽ

    1. നാ.
    2. അമ്പാരിയുടെ ആകൃതിയിൽ ഭിത്തിയിൽ പുറത്തേക്ക് ഉന്തിനിൽക്കുന്ന ജന്നൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക