1. അമ്പാഴങ്ങ

    1. -
    2. അമ്പഴങ്ങ.
  2. അമ്പഴങ്ങ

    1. നാ.
    2. അമ്പഴമരത്തിൻറെ കായ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക