1. അമ്പിളിത്തെല്ല്

    1. നാ.
    2. അമ്പിളിക്കീറ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക