1. അമ്പുലി

    1. നാ.
    2. അമ്പിളി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക