1. അമ്പെ, അമ്പ

    1. അവ്യ.
    2. അമ്പത്തക്കവണ്ണം, അടുക്കത്തക്കവണ്ണം, ഗാഢമായി, പൂർണമായി, മുഴുവനും, നല്ലവണ്ണം, പറ്റെ, പാടേ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക