1. അമ്പൊന്ന്, ഐമ്പൊന്ന്

    1. നാ.
    2. പഞ്ചലോഹം, (സ്വർണം, വെള്ളി, ചെമ്പ്. നാഗം, വെളുത്തീയം) എന്നിവ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക