1. അമ്മം1

  1. നാ.
  2. ചുണ്ട്
  3. അമ്മിഞ്ഞ, ചോറ് (ബാലഭാഷ)
 2. അമ്മം2

  1. നാ.
  2. ഒരുകുറ്റിച്ചെടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക