1. അമ്മക്കരം

    1. നാ.
    2. രുദ്രാക്ഷവൃക്ഷം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക