1. അമ്മട്ട്

    1. അവ്യ.
    2. അപകാരം, അത്തരം
  2. ആമ്മട്ട്

    1. അവ്യ.
    2. ആവും മട്ട്, കഴിവുള്ളവണ്ണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക