1. അമ്മണം

    1. നാ.
    2. അര, കടിപ്രദേശം
    3. വേശ്യാവൃത്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക