1. അമ്മണി1

  1. നാ.
  2. അമ്മിണി
 2. അമ്മണി2

  1. നാ.
  2. (സ്ത്രീയുടെ) അരക്കെട്ട്
 3. അമ്മിണി

  1. നാ.
  2. പെൺകുട്ടി (വാത്സല്യസൂചകം)
  3. സ്ത്രീയുടെ മുല

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക