1. അമ്മരം1

    1. നാ.
    2. അസഭ്യവാക്ക്, വഷളത്തം. അമ്മരക്കാരൻ = അസഭ്യം പറയുന്നവൻ
  2. അമ്മരം2

    1. നാ.
    2. ആകാശം, ദേവലോകം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക