1. അമ്മാച്ചൻ

    1. നാ.
    2. അമ്മാവൻ
    3. പ്രായംചെന്നയാൾ, വയസ്സൻ, മൂപ്പിൽ. (സ്ത്രീ.) അമ്മാച്ചി
    4. കടുവാ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക