1. അമ്മാഞ്ചി1

  1. നാ.
  2. അമ്മാവൻറെ മകൻ (തമിഴുബ്രാഹ്മണരുടെ ഇടയിൽ)
  3. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവൻ, മന്ദബുദ്ധി, മടയൻ, വിഡ്ഢി
 2. അമ്മാഞ്ചി2

  1. നാ.
  2. ഒരുവക ചമ്മന്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക