1. അമ്മാതിരി

    1. അവ്യ.
    2. അങ്ങനെ, അപ്രകാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക