1. അമ്മാനയാട്ടം

    1. നാ.
    2. പല അമ്മാനക്കരുക്കൾ മേൽപ്പോട്ടെറിഞ്ഞിട്ട് താണുവരുമ്പോൾ അവ പിടിച്ച് പകരം വേറെകരുക്കൾ ഉയരത്തക്കവണ്ണം മാറിമാറി കരുക്കൾ എറിഞ്ഞുകളിക്കുന്നത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക