1. അമ്മാമ്മ

  1. നാ.
  2. അമ്മുമ്മ, അമ്മയുടെയോ അച്ഛൻറെയോ അമ്മ
 2. അമ്മമ്മ

  1. നാ.
  2. അമ്മയുടെ അമ്മ, അമ്മാമ്മ, അമ്മുമ്മ
 3. അമ്മമ്മാ, അമ്മമ്മോ

  1. വ്യാ.
  2. അത്ഭുതം, ദു:ഖം, സങ്കടം മുതലായവ ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക