1. അമ്മാമൻ

  1. നാ.
  2. അമ്മാവൻ
 2. അമ്മാവൻ, അമ്മാമൻ

  1. നാ.
  2. അമ്മയുടെ സഹോദരൻ
  3. അമ്മായിയച്ഛൻ
  4. ഒരു സ്ഥാനപ്പേര്
  5. ഉമ്മം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക