1. അമ്മാൾ

  1. നാ.
  2. അമ്മ
  3. അമ്മയ്ക്കുതുല്യം ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടസ്ത്രീ പ്രായംചെന്ന സ്ത്രീ
  4. ചിലജാതിയിലുള്ള സ്ത്രീകളുടെ പേരിനോടുചേർത്തു പറയുന്ന പദം. ഉദാ: ഗൗരിയമ്മാൾ (അംബാൾ എന്നും. ഉദാ: സുന്ദരാംബാൾ)
 2. ആമള, ആമളം, ആമളവ്

  1. അവ്യ.
  2. ആവോളം
 3. അമളി

  1. നാ.
  2. ബഹളം, അന്ധാളിപ്പ്
  3. അബദ്ധം, തെറ്റ്, മണ്ടത്തരം
  4. അപകടം, ദുർഘടം, വൈഷമ്യം, പരിഹാസ്യസ്ഥിതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക