1. അമ്മി

    1. നാ.
    2. അമ്മ
    3. അരകല്ല്, തള്ളക്കല്ല്, അമ്മികുമ്മിചാടുക = കാര്യസാധ്യത്തിനു അതിസാഹസം ചെയ്യുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക