1. അമ്മിങ്കര്

    1. നാ.
    2. നാടാർസമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവർ നായർസ്ത്രീകളെ അഭിസംബോധനചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക