1. അമ്മിഞ്ഞ

    1. നാ.
    2. അമ്മിഞ്ഞി, അമ്മിഞ്ഞകുടിയൻ = ഇരുതലമൂരി (ഒരിനം പാമ്പ്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക