1. അമ്മിണൻ

    1. നാ.
    2. അമ്മണൻ, ആൺകുട്ടി, പൈതൽ, യുവാവ് (വാത്സല്യസൂചകം)
  2. അമ്മണൻ

    1. നാ.
    2. അമ്മിണൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക