1. അമ്മിമുറിയൻ

    1. നാ.
    2. ഒരു ഔഷധച്ചെടി, മുറിവിനു മരുന്നായി ഉപയോഗിക്കുന്നു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക