1. അമ്മീറാ

  1. നാ.
  2. പുളിപ്പിച്ച അപ്പം, ചില പൗരസ്ത്യ ക്രിസ്തീയസഭകൾ ഇതു കുർബാനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു
 2. അമർ2

  1. -
  2. "അമറുക" എന്നതിൻറെ ധാതുരൂപം.
 3. അമർ3

  1. -
  2. "അമർകുക" എന്നതിൻറെ ധാതുരൂപം.
 4. അമർ4

  1. നാ.
  2. യുദ്ധം
 5. അമറ്

  1. നാ.
  2. കല്പന, ആജ്ഞ
 6. അമർ1

  1. -
  2. "അമരുക" എന്നതിൻറെ ധാതുരൂപം.
 7. അമ്മാർ

  1. നാ.
  2. കപ്പൽക്കയറ്
 8. അമീർ

  1. നാ.
  2. ധനികൻ
 9. ആമ്മാറ്

  1. അവ്യ.
  2. ആമാറ്, ആവും വിധം, കഴിവുള്ളവണ്ണം
  3. ആയിത്തീരുംവണ്ണം, സംഭവിക്കുന്നപ്രകാരത്തിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക