1. അമ്മു

    1. നാ.
    2. പെൺകുട്ടി (വാത്സല്യസൂചകം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക