1. അമ്മുമ്മപ്പഴം

    1. നാ.
    2. തെറ്റിപ്പഴം, തെച്ചിപ്പഴം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക