1. അമ്മൂമ്മ

  1. നാ.
  2. അമ്മുമ്മ
 2. അമ്മുമ്മ

  1. നാ.
  2. അമ്മയുടെയോ അച്ഛൻറെയോ അമ്മ
  3. വൃദ്ധ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക