1. അമ്മോ

    1. വ്യാ.
    2. വ്യസനം, വേദന, ആശ്ചര്യം മുതലായവയെ ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക