1. അമ്മോച്ചൻ, അമ്മോശൻ

    1. നാ.
    2. സിംഹം
    3. അമ്മാവൻ
    4. കടുവാ. "അമ്മോച്ചൻ നിൽക്കുന്നേടം അമ്മോച്ചനും പശുനിൽക്കുന്നേടം പശുവും നിൽക്കട്ടെ" (പഴ.)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക