1. അമ്യാർ

  1. നാ.
  2. അമ്മിയാർ
 2. അമ്മയാർ

  1. നാ. പു.ബ.വ.
  2. ബ്രാഹ്മണസ്ത്രീ, അമ്മിയാർ, ആയിമ്മ
  3. വയസ്സായ സ്ത്രീ
 3. അമ്മിയാർ

  1. നാ.
  2. അമ്മയാർ, വയസ്സായ ബ്രാഹ്മണസ്ത്രീ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക