1. അമ്രാതകം

  1. നാ.
  2. ആമ്രാതകം, അമ്പഴം
 2. അമൃതകം

  1. നാ.
  2. അമൃതം
 3. ആമ്രാതകം, ആമ്രാതം, ആമ്രവാടകം

  1. നാ.
  2. അമ്പഴം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക