1. അമ്ലചതുഷ്ടയം

    1. നാ.
    2. നാലു പുളിവൃക്ഷങ്ങൾ (അമ്പഴം, താളിമാതളം, മരപ്പുളി, ഞെരിഞ്ഞാമ്പുളി ഇവ നാലും)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക