1. അമ്ലപനസം

    1. നാ.
    2. പുളിമ്പിലാവ്, തിത്തിപ്പിലാവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക