1. അമ്ലമേഹം

    1. നാ.
    2. ഒരുതരം പ്രമേഹരോഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക