1. അമ്ലരുഹ

    1. നാ.
    2. ഒരുതരം വെറ്റില

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക