1. അമ്ലവാതകം

    1. നാ.
    2. അമ്ലജനകം ഓക്സിജൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക