1. അമ്ലവിദഗ്ധ

    1. നാ.
    2. ഒരു നേത്രരോഗം, വളരെപുളിയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക