1. അമ്ലവേതസം

    1. നാ.
    2. ഞെരിഞ്ഞാമ്പുളി, കുടംപുളി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക