1. അമ്ലവർഗം

    1. നാ.
    2. പുളിരസമുള്ള ദ്രവ്യങ്ങൾ. (താളി, മാതളങ്ങ, നെല്ലിക്ക, അമ്പഴങ്ങ തുടങ്ങിയ ഫലങ്ങളും, തയിർ, മോര്, പുളി മുതലായ പദാർഥങ്ങളും)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക