1. അമ്ലസാരം1

  1. നാ.
  2. പുളിച്ചകാടി, പുളിച്ചകഞ്ഞിവെള്ളം
  3. ചുത്തപ്പുളി, വിനാഗിരി
 2. അമ്ലസാരം2

  1. നാ.
  2. വടുകപ്പുളിനാരകം
  3. ഞെരിഞ്ഞാമ്പുളി
  4. ഈന്തപ്പന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക