1. അമ്ലാനം

  1. നാ.
  2. താമര
  3. വാടാക്കുറിഞ്ഞി, വാടാമുല്ല
 2. ആമീലനം

  1. നാ.
  2. കണ്ണടയ്ക്കൽ
 3. ആമേളനം

  1. നാ.
  2. സമ്മേളനം, കൂടിച്ചേരൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക