1. അമ്ലിക

  1. നാ.
  2. പുളിയാരൽ
  3. പുളിമരം
  4. പിണറൻപുളി
  5. പലാസി എന്ന വള്ളി
  6. പുളിപ്പ്
  7. പുളിച്ചുതികട്ടൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക