1. അമർത്യാപഗ

    1. നാ.
    2. അമർത്യതടിനി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക