1. അമർമം

    1. നാ.
    2. മർമമല്ലാത്ത സ്ഥാനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക