1. അമർമവേധി

    1. വി.
    2. മർമത്തെ ഭേദിക്കാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക